انواع فرنی

فرنی انواع مختلفی دارد و در هر شهر ایران نوع مخصوص به خودش درست میشود. فرنی اصفهان نوعی کرم کارامل سنتی اصفهان ،اما به سفیدی…